Magyar Teremtő Szer

___________

Magyar Teremtő Szer
A jelenkor Nemzeti Imája

 

Magyarázat

A földi létben küldetésének eszközeiként az emberi faj is
megkapta a lehetőségét annak, hogy társteremtőként képes
legyen hatást gyakorolni a jövőbeni megvalósulásokra.
Teheti ezt tudatosan és felelősséggel, vagy tudattalanul hatása

mindenképpen megnyilvánul, érvényesül.

A teremtés folyamatait és egymásra épülő sorrendiségét betartva,
tudatosan is hatást gyakorolhatunk a jövőben megvalósuló

megtapasztalásainkra.

Amit kiárasztunk a külvilág felé, olyanná formáljuk azt.
Nem csak lehetőségünk, hanem az élet és a fenntartható létezés
megóvása érdekében kötelezettségünk is, kapott képességeinket
és eszközeinket a kellő időben, felelősen alkalmazni.
A tudatos és fenntartható emberi létezést és fejlődést szolgáló
célok megvalósulása, különösen erős kozmikus támogatást élvez

a jelenlegi földi létben.

E Magyar Teremtő Szer, a Jelen Kor Nemzeti Imája, az egyénnek
és a társadalomnak is képes információtartalmával, s mintáival
lét és életszemléletének rendeződését hatékony módon segíteni.

Gondolataink, kimondott szavaink, megvalósított, vagy
elmulasztott cselekedeteink együttesen alakítják ki testi, lelki és

szellemi egységünk energia szintjét,

mely meghatározza, hogy a jelen világkorszak kozmikus hatásai
támogatóan hatnak-e, ezen emberi testben való létezésünkre.
A szellemünknek, lelkünknek nincs bőrszíne, vallása, politikai

hovatartozása.

Gondolataink, kimondott szavaink és megvalósított

cselekedeteink, akkor támogatják testünk fent tarható
működését, egészségünket meghatározó harmóniánkat, ha ezen
tények figyelembevételével, és fontossági sorrendje alapján
hozzuk meg döntéseinket, s valósítjuk meg cselekedeteinket.
Az emberek felismerik, hogy csak a lét azonos rezgéstartományú

létezések részesülnek támogató hatásokban.
Az Égi Bíró előtt senki nem mutathatja magát másnak, mint
amilyen valójában.
Az embertársaink a kozmikus változások és a megosztott
ismeretek hatásaiként, tudatosodásuk által felismerik, hogy a
segítő vagy ártó cselekedeteik, vagy esetleges mulasztásaik
megnyilvánuló hatásait is, mindenki, mindenképpen

megtapasztalja.

Ezt a földi létben nem kijátszható, kozmikus törvények biztosítják.
Senkit nem mentesít a hivatalok, szervezetek vagy a névtelenség

mögé rejtőzködés.

Most van kozmikusan támogatott ideje és lehetősége, hogy
küldetéstudatunk elhívásának eleget téve, egy magas
tudatosságú, a lélek és a szellem által irányított, a Teremtői
renddel harmóniában létező, szereteten, tudatosságon, igazságon
és őszinteségen alapuló, minden életet tisztelő, egyéni és

társadalmi életmintáinkat is megteremtsük.
Életmintáinkkal, tudásunk megosztásával szükséges
visszatanítanunk a földi emberiség számára, a Teremtői renddel

harmóniában működő, fenntartható létezést.

Annak, hogy valaki a mai kozmikus változások idejében, Magyar
anyanyelvvel és gondolkodásmóddal megáldott emberként éljen e
földi létezésben, nagyságrendekkel kisebb az esélye, mint egy

lottó főnyereménynek.

Senki ne higgye, hogy ez a véletlen műve !!!

A világmindenség működési rendjét megmagyarázni és megérteni

is, leghatékonyabb módon Magyarul lehet.

Ezért kapta a Magyar Nemzet ebben a korban, a szakrális

útmutatás jogát és kötelezettségét.

A teremtő Isten küldöttjeiként genetikánkba kódoltan egyéni,
nemzeti és emberiségi szinten vállalt küldetésünk, szolgálatunk

van!

A Magyar anyanyelvvel és gondolkodásmóddal megáldva született
emberek különlegesen hatékony teremtőképességgel

rendelkeznek.

Ősi anyanyelvünk rezgéseinek az anyagi, s az anyagon túli
létezésre gyakorolt kapcsolódási, és rendező erő képező
képessége, több mint 10-szer hatékonyabb, mint a legtöbb, más
anyanyelvű, szintén teremtőképességgel rendelkező

embertársunké.

Ezen képességek és eszközök tudatos felismerése nem fölé emel
más nemzeteknek, hanem egészséges felelősséggel, a földi élet
minőségét meghatározó nemes küldetéssel és szolgálattal kíséri

minden percét létezésünknek.

A kiárasztott információ halmazaink és rezgéseink olyan rendező
erőket teremtenek, melyek minden létezőre, energiára és
anyagra, a létünkben való megvalósulásuk érdekében rendező

hatást gyakorolnak.

Ezt olyan magas szintű szellemi törvények működési rendszere
biztosítja, melyek fenntartják az univerzumunkat, s biztosítják,
hogy a földön, az éjszaka után mindig felkel a nap, míg világ ez a

világ.

A Magyar Teremtő Szer erői senki ellen nem irányulnak, de
minden egészséges élet és létszemléletű ember érdekeit
szolgálják, származástól, vallástól és politikai beállítottságtól

függetlenül.

E Magyar Teremtő Szert, olyan szolgálataikat végző útmutatók
jegyezték le, foglalták formába, akik nem kötik neveikhez, mert

nem vágynak egyéni elismerésre.

Vállalt szolgálataik vezérelik Őket, s az, hogy az embertársaikkal
egy jobb világban élhessenek, és egy jobb élet lehetőségét

hagyják hátra utódaiknak.

Kérünk mindenkit, hogy felelősséggel megvizsgálva e jövőképek
megnyilvánuló hatásait, teremtsen velünk a nap bármely
szakában, de lehetősége szerint, teremtésünk hatékonyságának
növelése, erőink egyesítése céljából, minden nap 21 órakor is

legyen társunk
közös teremtésünkben.

Kérünk, hogy tudatos és felelős emberként

teremts velünk!!!

Tégy egy próbát, mellyel semmit nem veszíthetsz, de teljesített
küldetés-tudatot, lelki megnyugvást, egészséget és csodálatos
tudatos jólétben megélt, elégedett életet teremthetsz.
Attól függően, hogy életvitelünk és lehetőségeink mennyi időt
engednek szentelni közös teremtésünkre, teremthetjük röviden és
aktívan, egy kozmikus szívdobbanásnyi ideig, 14 perc 58
másodperc, vagy 33 perc 33 másodperc, illetve hosszabban 72

perces időtartammal.

Fontos, hogy minél örömtelibb hangulatban és állapotban vagyunk
közben, annál hatékonyabban hatnak létrehozott rendező erőink.
E teremtő Szert teremthetjük éberen és tevőlegesen, olvasva vagy
hallgatva, amikor információ tartalmát gondolatban megjelenítjük
és elképzelt képeinket, megnyilvánuló érzéseinket s kimondott
hangunk rezgéseit kiárasztjuk, s cselekedeteinkkel segítjük.
Teremthetjük háttérben hallgatva, dolgaink végzése, vagy pihenés
és alvás közben, amikor is a tudatalatti gondolatiságunkat
hangoljuk a teremtői rend mintáira, melyből megnyilvánuló

gondolatiságunk nagyobb hányada születik.

Gondolatainkból születnek igéink, igéinkből születnek
cselekedeteink, cselekedeteinkből születnek szokásaink,
szokásainkból születik jellemünk, jellemünkből születik

személyiségünk, személyiségünkből születik sorsunk, sorsunkból
születik nemzetünk sorsa, nemzeteink sorsából születik
országaink sorsa, országaink sorsából születik az emberiség

sorsa.

Áldás van teremtésünkön, áldás van rajtunk!!!
Isten áldjon meg mindenkit értelemmel, bölcsességgel,

szeretettel és békességgel!!!

 

 

 

 

 

 


Magyar Teremtő Szer

a Jelen Kor Nemzeti Imája

1. Ezen Teremtő Szer célja*, hogy Én, (saját név kimondása)………..visszavegyem a Teremtő által eredendően reám ruházott­* minden jogomat, képességemet és eszközömet*.

Szándékomat kinyilvánítva*, Önmagam, családom,* közösségem, nemzetem,* Magyarország és a földi emberiség* tudatos jövőjét* szabad akaratomból megteremtsem.


2. Én, (saját név kimondása)*………, mint a szellemi és a fizikai világ* jelenben is létező és működő kapcsolata*, a teljes fényhez kötött létezésem tudatosságából,* minden létezésemből,* az általam uralható
képességeimet,*eszközeimet és erőimet megidézem*, s ezen Teremtő Szer jövőképeinek* megvalósítása érdekében alkalmazom.


3. Én, (saját név kimondása)*………, mint Társteremtő, megidézem és megkérem Teremtő Ős Istenünket*, az Egyetemes Szent Szellemet, a Magyarok Boldog Asszonyát, a Földanyát,*minden hullámot és rezgést,* minden ősünket és segítőnket,* minden létezőt és elemet,­­* hogy minden eszközzel és módszerrel,* segítsék e Teremtő Szer jövőkepeinek megvalósulását*, a jelenben, ebben a létezésben*, a Földi ember által is érzékelhető és megtapasztalható módon.


4. Látom, érzem és élem,* hogy ezen Teremtő Szer energiáit befogadva*, magamban tudatosítva,* azokkal eggyé lényegülve*, teremtő gondolataimban képileg megjelenítve*, érzelmekkel megtöltve,* érzékszerveim érzéseit megélve,* teremtő igéimet hangosan kimondva*, rezgéseit kiárasztva,* teremtő cselekedeteimmel megvalósítva*, minden elemében látom, érzem és élem*, mint megteremtett valóságot.

Áldás van mindenkin és mindenen,* aki és ami e Teremtő Szer *jövőképeit és folyamatait teremti.


5. Látom, érzem és élem,* hogy, a kiárasztott jövőképeink* energiái és információ tartalmai,* a megvalósulásaikat segítő* rendező erőket teremtenek.* Az anyagi és az anyagon túli világban is,*tértől és időtől függetlenül,*minden élőre és élettelenre hatást gyakorolnak.


6. Látom, érzem és élem,*hogy az embertársaink,*a tanítók, gyógyítók és útmutatók is* felismerik e Teremtő Szerben* az egyéni és társadalmi életünk,* egészségi állapotunk,* életminőségünk rendezésének* hatékony eszközét. Közös teremtésünk gyermekeként kezeljük,* időben és befogadható módon megosztva* e Teremtő Szer hatásai életeket mentenek.


7. Látom, érzem és élem,* hogy e Magyar Teremtő Szer jövőképei* közös céljainká minősülnek. *Az embertársainkkal szellemi, lelki és testi* sorsközösségeket teremtünk,*s a társadalmunk felelős többsége által,* a mindennapi életünk részeként,* napi szinten megnyilvánuló gyakorlattá,* rendszeres cselekedeteinkkel társított *teremtési folyamatokká válnak.


8. Látom, érzem és élem,* hogy tudatos emberekként elegendően* és rendszeresen végezzük teremtésünket, *s a jelen kozmikus változások hatásait, *és a világunk létezését biztosító szellemi törvények támogatását élvezve,*oly biztos módon teremtjük meg jövőképeinket,*mint amilyen biztos,* hogy az éjszaka után mindig fel kell a nap,* míg világ ez a világ!!!


9. Látom, érzem és élem,* hogy a valódi emberi értékekhez való vissza rendeződésünkkel,* a családok, mint a közösségek, a nemzetek* és a társadalom alapjai megújulnak.

Visszanyerik védő, gondoskodó,* tanító és megtartó erejüket.

A családtagok a korosztályok és nemek sajátosságainak* és fejlettségük szintjeinek megfelelően* töltik be szerepeiket,* s látják el feladataikat a családban.


10. Látom, érzem és élem,* hogy a felnőtté vált fiatalok,* tudatosan fejlesztve magukat*testi, lelki és szellemi felkészülésüket követően,* felelősen alapítják és tartják fent családjaikat* ameddig ez minden érintett fejlődését szolgálja.

A nők és férfiak felkészülve, *felelősen és tudatosan alapítanak családot,*s örömmel vállalnak gyermekáldást.* Megtisztelve érzik magukat,* hogy társuk Őt találta méltónak döntésében,* és hogy a leszülető gyermekek* őket választották méltó szüleiknek.

Szeretet által vezérelve, élve életünket,*kiegyensúlyozott harmóniában, megértésben élünk.


11. Látom, érzem és élem,* a gyermekeket, ahogyan teljes családjainkban, szüleik mellett* boldogan élik meg a gyermekkor szépségeit*. Boldogság és az öröm jellemzi mindennapjaikat.*

A megtapasztalt mintáik *biztos alapokat adnak minőségi életükhöz.

A fejlődési ütemükhöz harmonizált,­*tanítási és nevelési rendszer segít nekik,* személyiségük, alkalmasságuk és tehetségük* valamint érdeklődési körüknek megfelelően,*a jövőben végezendő tevékenységeik megválasztásában*.

Tanítóik legfontosabb feladata,* hogy egy elégedett és boldog élet lehetőségét biztosító,*gyakorlati értékű tudással* bocsájtsák útra a jövő nemzedékeit*.


12. Látom, érzem és élem,* hogy az élet valódi értékeinek felismerésével* többségünk életszemléletének átalakulásával *a szép korúak, az idősek,* megbecsülése helyére rendeződik.* Mint a családok értékes tagjai,* időszerű életfeladataiknak eleget téve,*örömmel adják át és osztják meg,* tapasztalásokon alapuló és elődeiktől megőrzött tudásaikat,* az élet minden területén.

Erejükhöz és lehetőségeikhez mérten tevékenyen,* és boldogan veszik ki részüket,* az életfeltételek és a létminőség javítását szolgáló,*tudatos teremtések folyamataiból.* Ők rendelkeznek a legtöbb idővel,* tapasztalattal és életbölcsességgel,* melyek nélkülözhetetlenek* a teremtés anyagi és anyagon túli világban való* megalapozásának folyamataiban.


13. Látom, érzem és élem,* hogy a Nők, mint az Isteni teremtés alkímiai műhelyei, *a Földi létbe érkezésünk,* testet öltésünk magasztos kapui, *magukat testileg, lelkileg szellemileg felkészítve *az élet valódi értékeit és küldetését felismerve,* bölcsen választják meg párjukat,* gyermekeik nemzőjét.

A nők tudatosodásuk során*szívük, lelkük és az értelem által vezérelve* felismerik, hogy felelős döntéseik határozzák meg* milyen mintákat örökítenek tovább,*s ez által milyen irányba fejlődik a földi emberiség.

A Nők egyenjogú elismert társként,*legfőbb küldetésük *a Női minőség megélése* és az anyaság felelős gyakorlása mellett,* mellé rendelő viszonyban,* visszatérnek a családi és társadalmi döntéshozás* folyamatainak rendSzereibe.

A Nők megtévesztett állapotukból felébrednek,*és ha szükséges, az anyatigris elszántságával és kitartásával védelmezik* gyermekeik életét és létfeltételeit*a családokban és a társadalom irányításában is.


14. Látom, érzem és élem,* hogy a fiú gyermekek* testi, lelki szellemi fejlődésük során,* tudatosan készülnek, a férfi és az apa szolgálatára,*családfenntartó és védelmező küldetésére.* A férfiből apává válva* más, magasabb lélekminőségbe emelkednek.

A gondoskodás, tanítás,*és a példa értékű élet élése mellett,*az élettér és életfeltételek megóvását, *mint kiemelt szolgálatát, *rendkívül hatékonyan,*de az életet tisztelő módon valósítja meg.

Férfiként és apaként nem csak lehetősége* családjának és környezetének védelme,* hanem kiemelten fontos kötelezettsége is.

Ezen magasztos szolgálat jutalma,*hogy minta értékű életszemlélete* és megnyilvánuló cselekedetei által* gyermekei és környezete számára is,* tisztelt és szeretett példaképpé minősül.


15. Látom, érzem és élem,* hogy a jelenlegi világkor időszerű,*minden élőre és élettelenre megnyilvánuló hatásait* tényként megtapasztalva,* s a megosztott ismereteknek köszönhetően,*tömegesen formáljuk át értékrendünket és életszemléletünket.

Társadalmi és egyéni szinten is* általánossá válik az a szemlélet,* hogy csak olyat tegyünk mással,* mint amit Mi is szeretnénk, ha velünk tennének.


16. Látom, érzem és élem,* hogy Magyarország társadalomirányításának tagjai,* hibáik és cselekedeteik* egyéni és társadalmi életre megnyilvánuló* összetett hatásait felismerik.* Jóvátételi szándékuk tanúbizonyságául,* minden lehetőségükkel és eszközükkel támogatva,*Önként és békés úton adják át,* az Útmutatás és a társadalom irányítás jogát,* egy magas tudatosságú,* alkalmas személyekből megválasztott Bölcsek Tanácsának.


17. Látom, érzem és élem,* hogy Magyarországon a társadalomirányítás rendszere*békés úton, de határozott módon,*az egyének és a társadalom valós érdekeit szolgáló* szemlélet alapján újra szerveződik,*teljes működési rendjében átalakul, megújul.


18. Látom, érzem és élem,* hogy alkalmas Nők és férfiak azonos arányban,*a példamutatásukat szolgáló,* önkéntes szabad akaratukból tett vállalásaikkal,*megalapozva a társadalom többségi támogatását,* helyre állítva a közbizalmat,* megteremtik a független és hatékony érdekérvényesítés rendszerét.

Mely vallások, egyházak, politikai pártok* valamint gazdasági csoportok* érdekeitől függetlenül látja el feladatait.


19. Látom, érzem és élem,* hogy a társadalom többségének támogatásával* Magyarország minden jogtípus alapján* megkérdőjelezhetetlenül és jogszerűen tér vissza,* a Magyar Királyság államformájához,* mely a Teremtői Renddel harmóniában rendezi* a társadalomirányítás rendszerét.


20. Látom érzem és élem,* hogy Magyarországon minden szinten érvényesül* a Magyar Szent Korona Működési Rendje,* mely jelenleg a Földön ismert,* legigazságosabb és legmagasabb tudatossági szintű *társadalom irányítási rendszer.*

Kiküszöböli a társadalomirányításban *az emberi hibák, tévedések megnyilvánulásait,* ugyanakkor a leghatékonyabb módon szolgálja *az életet és a fenntartható létezést.


21. Látom, érzem és élem,*hogy kozmikus útmutatások,*Ősi tudások és bölcsességek,* valamint a jelenkor vívmányainak* együttes elemeinek ötvözete* jellemzi a társadalom irányítás rendszerét* a Magyar Királyságban.

Erkölcsében, életszemléletében,* érték és működési rendjében* minden szinten megújul Magyarország.*

A szellem és a lélek veszi át az irányítás jogát,* s a kegyelmi út lehetősége kap elsődleges rendezési jogot,* ahogyan ez égi szinten elrendeltetett.


22. Látom, érzem és élem,* hogy Magyarország a Magyar Királyság*működési rendjéhez való visszatérésével* béklyóitól megszabadul és fellélegzik.* Az idegen hatalmak érdekeit kiszolgáló* vezetők által ármánnyal létrehozott* szerződések kötelezettségei alól*. Semmis minden olyan szerződés,* mely nem harmonizál a Szent Korona irányelveivel,* melyek földi szinten megváltoztathatatlanok*.


23. Látom, érzem és élem,* hogy a Magyar Szent Korona országának pénzneme, melynek a neve, Magyar Korona,* kamatmentes, munka és érték fedezetű*, minden állam által elfogadott* és állandó elszámolási értéket biztosító pénznem,* mely elsődleges célja az egységes értékű cserealap biztosítása*.


24. Látom, érzem és élem,* hogy visszatér a létbiztonság* és a kiszámíthatóság a hétköznapi életünkbe.* A Szent Korona országának tagjaiként*, az országban képződő értékekből,* amennyiben kötelezettségeinket teljesítjük,* minden hónapban, alanyi jogú juttatásban részesülünk.*

Ez biztosítja egy tudatos* és minőségi élet alapjait.


25. Látom, érzem és élem,*hogy a Magyar Királyságban* jóérzéssel cselekedjük szolgálatainkat,* mert olyan teremtő tevékenységet végzünk,* melyet Mi választunk meg,* és szeretettel, érdeklődéssel végezzük azt.* Értékteremtő tevékenységeinkkel*könnyedén teremtjük meg* a tudatos jóléthez szükséges javainkat.


26. Látom, érzem és élem,* hogy szemléletünk változásával* és tömeges tudatosodásunkkal,* környezetünk és körülményeink rendezésével,* tömegével szűnnek meg a megbetegedések okai.*

Az átalakított, megelőzés alapú*, test-­lélek-­szellem szintjén is gyógyító* egészségügyi rendszer,*minden ismert betegséget képes gyógyítani,*ha azt az érintett is úgy akarja*.

A betegségek korszaka elmúlt.*


27. Látom, érzem és élem,* hogy felismerjük csoda tévő értékeinket,*mint a jó szándék, az együttérzés,* a szeretet, az igazság és őszinteség.* Ezek életünk minden szintjére* alapértékeinkként visszatérve,* lelki terheinket megszüntetik,* lelki erőinket, lelkesedésünket felélesztik.*

Mint a szerelem állapotában,* a fizikai testünk határain fölül emelkedve,* tehetségeinknek megfelelő életterületeinken* egyén és társadalom szintjén is megtáltosodunk.


28. Látom, érzem és élem,* hogy általános jólétünkből*, egészséges életszemléletünkből* és tudatos létezésünkből áradó kisugárzásunk,* a felszabadult élet örömeit érzékelő* és, ezen létállapotért hálát adó,* csodálatos energia hatja át a teret a Kárpát ­medencében,* és behangolja az egész Kárpát-­hazát*.

Általános rezgésszint emelkedés valósul meg*, mely meggátolja az alacsony frekvenciájú* viselkedési minták létrejöttét.* Az ilyen cselekedetek* már gondolati szintű megnyilvánulásnál*átalakulnak, áthangolódnak*.


29. Látom, érzem és élem,*hogy lelkében érezve a Magyar Haza hívását,* az el és kivándorolt Magyarok hazatérnek,* s a Magyar Királyság Országában *tudásukat és javaikat,* a Hazájuk, Nemzetük *és saját együttes érdekeit szolgáló módon hasznosítják.


30. Látom, érzem és élem,*hogy a szeretet alapú,* tudatos és bölcs szemléletű életminta,* az emberiség közös Égi tudata által hatást gyakorolva*kifejti átminősítő hatását* a teljes földi emberiségre.


31. Látom, érzem és élem,*hogy a Bölcsek által irányított,* Magyar Királyságban megvalósult életminta,* egyéni és társadalmi életre megnyilvánuló* hatásainak előnyeit felismerjük és megértjük.

Az elcsatolt területeken élők, s a testvér népek,* származástól, vallástól* és politikai beállítottságuktól függetlenül,* a vezetők és a társadalom többségének támogatásával, *időben meghozott bölcs döntésük eredményeként,* kérik csatlakozási lehetőségüket* a Magyar Királysághoz,* elfogadva annak működési rendjét.


32. Látom, érzem és élem,*hogy az országok vallási és politikai vezetői* felismerve és megértve*az emberi létezés értelmét és küldetését,* s mindenre megnyilvánuló kölcsönhatásait,* felismerve a közös származást és rokonságot,* egymás mellé rendelve,* egyenlő jogok és kötelezettségek által vezérelve* jó testvérként, tudatos jólétben élnek a földön.


33. Látom, érzem és élem,* hogy az emberiség értékrendjének és életszemléletének átminősülésével,* ezen értékek mentén megvalósuló cselekedeteinkkel*, egyéni és társadalmi életünk átalakításával,* a földi élet egyensúlyának fenntartásával,* mint a Teremtő által reánk bízott küldetésünk felelős teljesítésével,* társteremtői minőségünk bölcs alkalmazásával,* az emberiség visszateremti fenntartható létezésének* további jogát a földi létben.


Látom a megvalósulást*, hallom a hangokat* és érzem az illatokat, ízeket, tapintom az anyagot!*

És ez így van!

Társteremtők vagyunk!!!

Áldás van teremtésünkön, áldás van rajtunk!

Áldás, Áldás, Áldás.